insurance-451282_1280

Wszystko o ubezpieczeniu na życie

Ubezpieczenie na życie jest w dalszym ciągu niezbyt popularne w Polsce, choć zyskuje na znaczeniu. Sięga po nie rosnąca liczba dorosłych Polaków, co, biorąc pod uwagę korzyści płynące z tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej, należy traktować jako zjawisko pozytywne. Oczywiście, jak zawsze w przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy, warto wiedzieć pewne rzeczy, zanim złoży się swój podpis. W przypadku poruszanego w niniejszym artykule tematu, również należy być świadomym pewnych kwestii.

Ubezpieczenia na życie to bardzo rozległy temat. Aby przez niego przebrnąć, należy zacząć od początku, tzn. od określenia, czym w ogóle tego rodzaju ubezpieczenie jest.

Otóż ubezpieczenie na życie to, najogólniej mówiąc, gwarancja wypłacenia konkretnej kwoty pieniężnej rodzinie osoby ubezpieczonej, w razie jej śmierci. Naturalnie kwota ta może być wypłacona każdemu, kogo ubezpieczony wskaże, a także instytucji lub firmie. Wszystko zależy od woli tego, kto zawiera umowę z ubezpieczycielem.

Wiele ubezpieczeń na życie obejmuje swoim zakresem nie tylko śmierć ubezpieczonego, ale także nieszczęśliwy wypadek lub chorobę, które powodują trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji zawierający umowę dostaje konkretną sumę za swojego życia.

Część umów, o których mowa, może być bezterminowa, tzn. kończyć się wraz ze śmiercią ubezpieczonego. Inne umowy z kolei mogą trwać pewien konkretny okres, np. 20 lub 30 lat. Po ich upływie pieniądze są wypłacane osobie, nawet jeżeli nie uległa ona wypadkowi oraz nie poniosła śmierci.

Warto w tym miejscu dodać, że każda umowa ubezpieczenia może przewidywać inną sumę ubezpieczenia, tzn. kwotę, która w razie śmierci lub wypadku zostanie wypłacona. Różnice mogą też dotyczyć zakresu umowy (pewne sytuacje losowe są objęte ochroną, a inne nie), a także wielu innych szczegółowych kwestii.

Co oczywiste, pieniądze, które wypłaca firma ubezpieczeniowa w każdym z powyższych przypadków, biorą się ze składek ubezpieczonego. Składki, najczęściej, wpłaca się przez cały okres trwania umowy. Pieniądze te mogą być pomnażane, np. dzięki ich inwestowaniu. W takich sytuacjach zgromadzona na koniec kwota znacznie przewyższa sumę wpłaconych składek. Jest to jedna z wielu korzyści zawierania umów tego rodzaju.

W tym miejscu warto napisać o jeszcze jednym szczególe, którym różnią się ubezpieczenia na życie. Otóż w części z nich firma ubezpieczeniowa wypłaca w chwili śmierci lub wypadku kwotę zgromadzoną ze składek, ewentualnie powiększoną o zyski z inwestowania. W innych przypadkach, a takich jest więcej, wypłacona jest kwota przewidziana w umowie, która jest stała bez względu na to, ile składek zostało wpłaconych oraz jak długo dana umowa trwa.

Należy zaznaczyć, że opłacanie składek jest w zdecydowanej większości przypadków warunkiem koniecznym wypłacenia odszkodowania. Jeżeli składki się nie płaci lub przestanie płacić w pewnym momencie, ochrona ubezpieczeniowa wygasa lub umowa zostaje zerwana. Co ważne, część umów przewiduje, że nawet jeśli składka była opłacana przez dany okres, np. 15 lat, a w pewnym momencie klient przestaje płacić, umowa jest nieważna. W takiej sytuacji część pieniędzy przeznaczonych na składki może zostać stracona, bo nie podlega ona zwrotowi.

Ważnym pojęciem, które należy zapamiętać, jeśli chce się ubezpieczyć na życie, jest okres karencji. Jest to okres biegnący od momentu zawarcia umowy lub wpłacenia pierwszej składki do momentu, w którym firma ubezpieczeniowa zaczyna realizować wypłatę świadczeń w razie zdarzeń przewidzianych w umowie. Inaczej mówiąc, w trakcie trwania okresu karencji ubezpieczyciel odszkodowania nie wypłaci nawet w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Okresy karencji występują praktycznie we wszystkich ubezpieczeniach na życie i najczęściej trwają około dwóch lat.

Wszystkie poruszone powyżej kwestie są istotne. Należy zapoznać się ze szczegółami oferowanych przez daną firmę umów ubezpieczenia przed jej podpisaniem. Wszystkie warunki dostępne będą w umowie lub w dokumencie zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dokładne przeczytanie obu dokumentów zapobiegnie przykrym, niespodziewanym trudnościom w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

You might also like

Dodaj komentarz